برنامه راه اندازی موتور به صورت راستگر چپگرد – ستاره مثلث

این برنامه شامل ۳ ورودی و ۴ خروجی بوده موتور را به صورت راستگرد چپگرد و ستاره مثلث راه اندازی می کند.

I0.0: STOP PB

I0.1: START PB RIGHT

I0.2: START PB LEFT

Q100.0: RIGHT OUTPUT

Q100.1: LEFT OUTPUT

Q100.2: START OUTPUT

Q100.3: DELTA OUTPUT

دانلود برنامه

آموزش های رایگان ، مجازی و حضوری اتوماسیون صنعتی
نام و شماره همراه خود را وارد کنید تا با شما تماس گرفته شود