خطای ER-08 در V1000 یاسکاوا

er-08

این کد نشان دهنده خطای لغزش مجاز می باشد.

یکی از دلایل ایجاد این خطا ورود اشتباه اطلاعات موتور در طی فرآیند تنظیم خودکار می باشد. برای حل این مشکل باید اطلاعات وارد شده در گروه پارامتری T1 اصلاح شود و با راه اندازی مجدد تنظیم خودکار اطلاعات صحیح وارد شود.

دیگر دلیل ایجاد شدن این خطا کامل نشدن عملیات تنظیم خودکار در طی زمان طراحی شده می باشد و یا مقادیر محاسبه شده خارج از محدوده مشخص شده می باشد. برای حل این مشکل سیم بندی موتور را بررسی نمایید و یا موتور را از دستگاه جدا ساخته و عملیات تنظیم خودکار را انجام دهید.

dphico_telegram

آموزش های رایگان ، مجازی و حضوری اتوماسیون صنعتی
نام و شماره همراه خود را وارد کنید تا با شما تماس گرفته شود