پارامتر – یاسکاوا b1-04 تا b1-17

b1

 

b1-04

در برخی کاربردها نظیر پمپ ها، فن ها و … موتور نباید برعکس حرکت کند، چرا که ممکن است باعث بروز مشکلاتی گردد. با قرار دادن پارامتر b1-04=1 می توان از حرکت موتور در جهت معکوس جلوگیری نمود.

چرخش در جهت معکوس فعال                                       b1-04= 0

چرخش در جهت معکوس غیرفعال                                   b1-04= 1

b1-07

درایو از سه طریق می تواند فرمان Run را دریافت کند.

۱ – Local فرمان Run و مقدار فرکانس از طریقه کیبورد روی دستگاه وارد می شود.

۲ – Remot فرمان Run و مقدار فرکانس از طریق تنظیم پارامترهای

b1-01 و b1-02 مشخص می گردد.

۳ – Remot فرمان Run و مقدار فرکانس از طریق تنظیم پارامترهای

b1-15 و b1-16 مشخص می گردد.

 

هنگامیکه از یکی از وضعیت های بالا به وضعیت دیگری سوییچ می کنیم مثلاً از حالت Local به Remot می رویم، ممکن است فرمان Run در حالت Remot فعال باشد. پارامتر b1-07 مشخص می کند اگر فرمان Run فعال بود آیا موتور شروع به حرکت کند یا اینکه یک بار Run قطع شود و دوباره وصل گردد.

بعد از سوییچ، فرکان Run باید یک بار قطع و وصل شود تا درایو فرمان

b1-07 =0

بعد از سوییچ کردن از Local به Remot اگر فرمان Run در حالت   Remot فعال b1-07 =1 باشد بلافاصله بعد از سوییچ درایو فرمان حرکت را صادر می کند و نیازی به قطع کردن و دوباره وصل کردن Run نمی باشد.

b1-08

در حالت عادی برای ایمنی بیشتر امکان تغییر پارامترها در هنگامیکه درایو فرمان Run را صادر نموده است وجود ندارد. می توان این حالت را به شکل های زیر تغییر داد.

b1-08 = 0     زمانیکه در مد برنامه ریزی هستیم ( Programing ) فرمان Run صادر نمی شود.

b1-08 = 1     فرمان در هر حالتی صادر می شود.

 

b1-08 = 2       هنگامیکه خروجی درایو روشن باشد امکان ورود به حالت Programing وجود ندارد. ( نمی توان پارامترها را تغییر داد )

b1-14

ترتیب فاز خروجی درایو را مشخص می کند. ( W , V , U)

b1-14 = 0 ترتیب فاز استاندارد

b1-14 = 1 ترتیب فاز تغییر یافته

b1-15

مرجع فرکانس دوم را مشخص می کند. ( به پارامتر b1-01 رجوع کنید.)

b1-16

مرجع فرمان Run دوم را مشخص می کند.( به پارامتر b1-02 رجوع کنید.)

b1-17

این پارامتر مشخص می کند که آیا هنگامیکه برق به درایو متصل می شود چنانچه فرمان Run فعال بود درایو روشن شود یا اینکه فرمان Run قطع شود و دوباره وصل گردد.

b1-17 = 0   فرمان Run بایستی یک بار قطع و سپس وصل گردد.

b1-17 = 1   بعد از روشن شدنن درایو چنانچه فرمان Run از قبل وجود داشته باشد درایو فرمان حرکت را صادر می کند.

این حالت برای فن های تهویه مناسب است در این صورت لازم نیست بعد از قطع ناگهانی برق و ورود مجدد آن به سراغ فن ها رفت و دوباره فرمان استارت را برای آنها صادر کرد.

  • توجه کنید چون بعد از ورود برق اصلی به سیستم موتور شروع به حرکت می کند اقدامات حفاظتی لازم جهت ایمنی افراد انجام گیرد.

 

dphico_telegram

آموزش های رایگان ، مجازی و حضوری اتوماسیون صنعتی
نام و شماره همراه خود را وارد کنید تا با شما تماس گرفته شود