پارامتر – یاسکاوا b2-01 تا b2-08 – تزریق جریان DC جهت ترمز

b2

 

پارامترهای این دسته مشخص می کند که ترمز تزریق DC چگونه عمل می کند.

این پارامترها شامل فرکانس شروع، سطح جریان و مدت زمان ترمز می شود.

b2-01

فرکانس شروع تزریق جریان DC

زمانیکه نحوه توقف در پارامتر b1-03 به صورت توقف با شیب انتخاب شده باشد

(Ramp to Stop   b1-03 =0 ) این پارامتر فعال می گردد.

  • ترمز تزریق DC در زمان توقف در مدهای V/f و وکتور کنترل
  • ترمز اتصال کوتاه در زمان توقف در مد کنترل موتور PM هنگامیکه فرکانس خروجی در هنگام کاهش سرعت به مقداری پایین تر از b2-01 برسد، درایو شروع به تزریق جریان DC کرده تا بتواند موتور را در انتهای شیب کاملاً متوقف کند.

اگر مقدار E1-09 (فرکانس مینیمم b2-01 < 1 ) باشد تزریق DC از فرکانس مشخص شده در E1-09 شروع می شود.

HZ 10.00 الی ۰٫۰           b2-01

b2-02

میزان جریان ترمز تزریق DC

مقدار جریان ترمز تزریق DC را به صورت درصدی از جریان مجاز درایو تعیین می کند. اگر مقدار آن روی بیش از ۵۰% تنظیم گردد، فرکانس کریر (Carrier ) به طور خودکار به KHZ 1 کاهش پیدا می کند. سطح جریان تزریق DC بر روی قدرت میدان مغناطیسی که می خواهد شفت موتور را قفل کند، تاثیر می گذارد. افزایش سطح جریان مقدار گرمای تولید شده روی سیم پیچ ها را افزایش می دهد. بنابراین مقدار جریان تنها بایستی تا میزانی افزایش پیدا کند که بتواند شفت موتور را قفل کند.

 

b2-03

زمان شروع ترمز تزریق DC در ابتدای شروع حرکت.

مقدار این پارامتر زمان شروع ترمز تزریق را، شروع حرکت مشخص می کند.

این قابلیت می تواند موتوری که در حالت چرخش می باشد را قبل از شروع به حرکت توسط اینورتر متوقف کند همچنین زمانی که در شروع حرکت گشتاور ترمز مورد نیاز باشد مورد استفاده قرار می گیرد. برای غیر فعال کردن کافی است عدد این پارامتر را صفر قرار دهیم.

نکته : قبل از اینکه به یک موتور کنترل نشده فرمان شروع حرکت بدهیم ( به عنوان مثال فرض کنید یک فن به علت وجود می چرخد ) باید به کمک ترمز تزریق DC و یا قابلیت Speed Search ابتدا متوقف کرده و یا سرعت آن مشخص کرد و بعد فرمان حرکت را صادر نمود. در غیر این صورت ممکن است خطا پیش آید و یا دچار موتور به حالت Stalling برود.

b2-04

این پارامتر همراه با پارامتر b2-01 استفاده می گردد. و مدت زمان ترمز تزریق DC را در هنگام توقف مشخص می کند.

این عملکرد برای این است که بتواند موتوری که بار اینرسی زیادی دارد را بعد از کاهش شیب سرعت به طور کامل متوقف سازد. اگر بعد از توقف باز هم موتور قابل به حرکت دارد مقدار این پارامتر را افزایش دهید.

۰٫۰الی ۱۰٫۰۰ ثانیه                   b1-04

مقدار b1-04 به طور پیش فرض ۰٫۵ ثانیه می باشد.

b2-08

جبران مقدار شار مغناطیسی

برای افزایش شار میدان مغناطیسی در شروع حرکت موتور می توان مقدار این پارامتر را افزایش داد. مقدار این پارامتر بر حسب درصدی از جریان بی باری موتور که در پارامتر E2-03 وارد شده است، بیان می شود.

افزایش این پارامتر باعث می شود شار میدان تقویت شده و موتور آسان تر شروع به حرکت کند.

 

dphico_telegram

آموزش های رایگان ، مجازی و حضوری اتوماسیون صنعتی
نام و شماره همراه خود را وارد کنید تا با شما تماس گرفته شود