برنامه دوره های آموزشی ۶ ماهه اول سال ۱۳۹۴

ُتقویم آموزشی ۶ ماهه اول سال ۱۳۹۴

دوره
فروردین
اردیبهشت
خرداد تیر مرداد شهریور
PLC مقدماتی
۱۹-۲۰
۲-۳

۲۳-۲۴

۹-۱۰

۲۷-۲۸

۱۰-۱۱

۲۴-۲۵

۳۱-۱

۲۱-۲۲

۴-۵

۲۵-۲۶

PLC پیشرفته
۳۰-۳۱ ۲۰-۲۱ ۱۳-۱۴ ۷-۸ ۱۸-۱۹
HMI
۲۶-۲۷
۹-۱۰ ۱۶-۱۷ ۶-۷ ۱۰-۱۱ ۷-۸
اینورتر
۵-۶ ۶-۷
۱۰-۱۱
۲۸-۲۹
۱۸-۱۹
Servo
۱۹-۲۰ ۹-۱۰ ۲۹-۳۰ ۲۴-۲۵ ۲۱-۲۲
سنسور
۲۷-۲۸
۲۳-۲۴
۲۰-۲۱
۳-۴ ۱۴-۱۵
آموزش های رایگان ، مجازی و حضوری اتوماسیون صنعتی
نام و شماره همراه خود را وارد کنید تا با شما تماس گرفته شود