کارت PCM-3642I

PCM-3642I

۸-port RS-232 PCI-104 Module

Main Features

Transmission speeds up to 460 kbps
Shared IRQ settings for each port
Standard PC ports: COM1, COM2, COM3, COM4 compatible
Supports Windows 2000/XP
Powerful and easy-to-use utility (ICOM Tools)

دانلود اطلاعات فنی

آموزش های رایگان ، مجازی و حضوری اتوماسیون صنعتی
نام و شماره همراه خود را وارد کنید تا با شما تماس گرفته شود